Kamal Scale Works

814 Kedar Bldg. Ghanta Ghar, Sabzi Mandi

Ghantagar, Delhi 110007
India

Local Phone: 91-011-23852920