K 3 G Genxt Marketing Pvt. Ltd.

No. 104 Ravi Darshan Pune-Solapur Road

Pune, Maharashtra 411028
India

Local Phone: 91-20-26995520